privacy verklaring

Privacyverklaring

NEXT company b.v respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, wordt behandeld. In deze privacyverklaring geven wij informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Welke gegevens en welk doel
Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze aan ons verstrekt en wij verwerken niet meer gegevens dan daarvoor nodig zijn.
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
-Uitvoering overeenkomst
-Betaalverkeer
-Communicatie
-Identificatie
-Klanttevredenheid
-Marketing
-Uitvoering wettelijke plicht
-Werving en selectie

De nieuwsberichten worden alleen verzonden als u zich via de website hiervoor aangemeld heeft. U krijgt na aanmelding vervolgens nog een e-mail waarin u deze aanmelding dient te bevestigen. Afmelden kunt u eenvoudig zelf via de hyperlink onderaan de nieuwsberichten.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen (verwerkers) verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij maken gebruik van een derde partij voor:
-IT-dienstverlener
-Marketing dienstverlener

Wij maken met deze verwerkers de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Daarbuiten zullen wij geen persoonsgegevens delen met derden zonder dat wij u daar uitdrukkelijk toestemming voor vragen.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
2 jaar na beeindiging overeenkomst.

Beveiliging
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Onder andere door middel van:
-Toegangsbeveiliging
-Wachtwoordbeleid
-Firewalls
-Backup procedure
-Automatisch verwijderen oude gegevens
-Versleuteling
-Hashing
-Data minimalisatie

Rechten omtrent uw gegevens
Met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken heeft u de volgende rechten:
Recht op inzage
Recht op rectificatie
Recht op wissing (vergetelheid)
Recht op beperking van de verwerking
Recht op overdraagbaarheid (dataportabiliteit)
Recht van bezwaar
Recht op intrekking toestemming
Recht om een klacht in te dienen
Klik hier  voor meer informatie over uw rechten.
Links naar andere websites en social media
Op onze website is een aantal verwijzingen naar websites van andere organisaties te vinden. Wij hebben geen controle over deze externe websites en zijn niet aansprakelijk voor de manier waarop deze partijen met persoonsgegevens omgaan.

Cookies en webstatistieken
Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die een webpaginaserver bij bezoek aan een webpagina op uw computer, tablet of ander elektronische apparaat (hierna “computer”) plaatst. Doordat een cookie op uw computer staat, kan de webpaginaserver uw computer herkennen.
Cookies hebben een bepaalde geldigheidsduur vanaf het moment dat ze op een computer worden geplaatst. Nadat de geldigheidsduur verstrijkt, wordt de cookie verwijderd door uw browser. Voor sommige cookies is de duur van de browsersessie de geldigheidsduur, maar er zijn ook cookies die langer geldig blijven zodat ze ook bij een volgend bezoek aan onze website kunnen worden uitgelezen. Voor zover wij met behulp van cookies persoonsgegevens van u verzamelen, verwerken wij die conform onze privacyverklaring.

Weigeren en verwijderen van cookies
U kunt uw browser zo instellen dat er geen cookies worden opgeslagen, u elke cookie kan toestaan of weigeren of dat alle cookies verwijderd worden bij het afsluiten van uw browser. Meer informatie over hoe u cookies kunt beheren leest u op de website van de Consumentenbond

Wij maken gebruik van [Count per day] voor het analyseren van het gebruik van onze website, zodat we functionaliteiten kunnen aanpassen en verbeteren.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Wij proberen er dan samen met u uit te komen. Daarnaast heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder: Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen
Ons privacy-beleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Contact
Indien u na het lezen van deze privacyverklaring vragen heeft, kunt u hierover contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:
N.e.x.t. Company B.V.
Eemnesserweg 69
3742 AE Baarn
Info@nextcompany.nl

25-05-2018

 

Download hier ons privacybeleid in PDF.

Download Privacybeleid